• Wpisów: 325
  • Średnio co: 7 dni
  • Ostatni wpis: 5 lat temu, 00:43
  • Licznik odwiedzin: 31 673 / 2581 dni
 
geneva
 
.. Jes­tem jak diament, który upuściłeś .
Na­wet jeżeli uda Ci się go skleić, NIG­DY nie będzie ta­ki sam ..
11253685_978717015496246_3163431071472323287_n.jpg

Zwykłe szkiełko między ka­mieniami lśni jak diament.
11048745_979398618761419_8618301140705402671_n.jpg

Ludzka dusza - jak nieob­ro­biony diament.
Do oszli­fo­wa­nia - pot­rze­bu­je uderzeń kochające­go serca.
Wte­dy - ma naj­większą wartość.
10995649_885383091531306_6995032412486447553_o.jpg

Nie chcę diamentów, chcę być diamen­tem. Skar­bem nieod­gadnionym dla Ciebie...A Ty...na­wet jeśli Two­je ser­ce przytłacza ka­mień węgiel­ny, czar­ny jak smoła..pa­miętaj - że węgiel z biegiem cza­su za­mienia się w diament...Zaufaj...
11230852_979258425442105_1682984239077928671_n.jpg

Ko­bieta jest ta­jem­nicą, cza­sem na­wet dla sa­mej siebie. Tak jak diament, który sam nie pot­ra­fi ogarnąć swo­jego piękna.
Pot­rze­buje do te­go blas­ku w oczach...ZA­KOCHA­NEJ (w nim) kobiety.
11391239_977185365649411_6252714760569207664_n.jpg

Sztuką jest lśnić jak diament pośród codzien­nej szarości...
11111616_885917274811221_1752169734421079929_o.jpg

Nie raz w ciężkich cza­sach po­jawiali się ludzie z ocza­mi jak diamen­ty i ser­cem zro­bionym ze złota
11147244_877919935610955_6655525601259814446_o.jpg

Je­go oczy są jak diament, tak głębo­ki i czys­ty, lecz puste...
Je­go ser­ce jest po­dob­ne do oczu- czys­te, lecz pus­te, je­dyne co można doj­rzeć na diamen­cie to ry­sy zwa­ne smut­kiem i prze­bicia światła dające nadzieje i ra­dość, ale głównie czystą pustkę...
11164048_945775698790378_2492987273099142544_n.jpg

Mo­je ser­ce jest jak diament: zbyt cen­ne by je ko­muś dać, za zim­ne by mogło po­kochać, za twar­de by je zniszczyć a ten kto je zdobędzie będzie po­siadać bez­cenny dar.
11222146_882657431803872_4921541419250679424_o.jpg

Jes­teśmy jak diamen­ty, które szli­fuje życie ...
11165073_871773316225617_3986738629064018612_o.jpg

Życie z bo­les­nych doświad­czeń utkane
czy­ni ser­ce wrażli­wym, lecz twar­dym jak diament…
11174483_864681450268137_1180285891700348694_o.jpg

Nie proś, abym mówił co w To­bie jest naj­piękniej­sze, to tak jak­bym cały diament podzielić miał na małe kryształy...
11216513_875255129210769_7990832745267455366_o.jpg

Dusza jest ma­lutką perłą, która otacza ją ta­ki diament, który zwie się Miłością. Szli­fuj i dbaj, bo możesz ją za­mienić nienawiścią
11406278_885906411478974_1230934426835408375_o.jpg

Żyj z pasją, a na­bie­rzesz te­go szlachet­ne­go szli­fu, który diament za­mienia w brylant...
11406910_882618605141088_7935876991445359966_n.jpg

Cza­sami jest tak , że tra­cimy coś bar­dzo cen­ne­go dla nasze­go ser­ca aby na tym pus­tym miej­scu mógł sie zna­leźć diament..

I wte­dy w duchu mówi­my : " war­to było "
11427246_974387722595842_7777398096469226911_n.jpg

Ludzkie życie to wędrówka ko­rytarza­mi opuszczo­nej ko­pal­ni ...ważne aby krocząc nie przeo­czyć diamen­tu tak niepo­zor­nie błyszczące­go w ścianie z grafitu.

Nie możesz dodać komentarza.